Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English

Kiểm tra trình độ tiếng Anh Test Your English miễn phí trên trang web Cambridge. Đây là một bài phân loại trình độ cơ bản của Cambridge Assessment English, trực thuộc Trường Đại Học Cambridge phân theo trình độ từ A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2.

Giới thiệu bài Kiểm tra trình độ Tiếng Anh Test Your English của Cambridge Assessment English

Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English
Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English

Có 4 bài kiểm tra lần lượt là:

  • General English
  • For School
  • Business English
  • Young Learner

Tùy vào mục đích của bản thân để chọn bài thi phù hợp. Các bạn có thể làm bài trực tiếp theo link:

  • https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/for-schools/

Hoặc có thể tham khảo nội dung cùng câu hỏi và giải thích đáp án cho Tobitu biên soạn dưới đây nhé:

Bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh miễn Phí – For School

1. Could you tell me your surname?

A. Would you like me to spell it?

B. Do you like my family name?

C. How do I say that?

2. This plant looks dead.

A. It’s in the garden.

B. It only needs some water.

C. It’s sleeping.

3. I hope it doesn’t rain.

A. Of course not.

B. Will it be wet?

C. So do I.

4. Are you going to come inside soon?

A. For ever.

B. Not long.

C. In a minute.

5. Who gave you this book, Lucy?

A. I bought it.

B. For my birthday.

C. My uncle was.

6. Shall we go out for pizza tonight?

A. I know that.

B. It’s very good.

C. I’m too tired.

7. Do you mind if I come too?

A. That’s fine!

B. I’d like to.

C. I don’t know if I can.

8. There’s someone at the door.

A. Can I help you?

B. Well, go and answer it then.

C. He’s busy at the moment.

9. How much butter do I need for this cake?

A. I’d like one.

B. I’ll use some.

C. I’m not sure.

10. How long are you here for?

Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English
Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English

A. Since last week.

B. Ten days ago.

C. Till tomorrow.

11. Have you guys had enough to eat?

A. That’s all right.

B. Is there any more rice?

C. It’s not the right time.

12. That’s my coat over there.

A. Will you take it off?

B. No, you haven’t!

C. Here you are.

13. Let’s go by bus.

A. The train was expensive.

B. We’ll buy a ticket.

C. It’ll take too long.

14. Do you know my brother Charlie?

A. Sorry, he’s not here.

B. I don’t think I do.

C. I know.

15. Would you like some ice in your drink or not?

A. I hope so.

B. Yes, I shall.

C. I don’t mind.

16. I hope I haven’t …… you any trouble by changing the arrangements.

A. put

B. caused

C. made

D. done

17. The floor is wet: don’t run or you might …… !

A. stoop

B. spill

C. slip

D. spin

18. When you come to my house, …… your camera with you.

A. take

B. show

C. fetch

D. bring

19. Paul arrived at the shop ……. as the manager was closing for the day.

A. even

B. just

C. still

D. right

20. I would …… to stay at home and relax for a change.

A. rather

B. better

C. prefer

D. enjoy

21. Is there …… of food for everyone?

A. adequate

B. enough

C. sufficient

D. plenty

22. Lily says she’s happy at school but she’s …… complaining.

A. rarely

B. sometimes

C. always

D. often

23…… the step when you go in.

A. Consider

B. Mind

C. Attend

D. Look

24…… stay the night if it’s too difficult to get home.

A. At all costs

B. By all means

C. In all

D. On the whole

25. No …… Hannah is happy when you think how many prizes she has won recently.

A. surprise

B. problem

C. question

D. wonder

Đáp án Test your English For School

Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English
Đáp án Bài Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English

1. Could you tell me your surname?

⇒ A. Would you like me to spell it?

Giải thích: Đây là câu hỏi đơn giản: Bạn có thể giới thiệu Họ của bạn được không? Các đáp án lần lượt là

A. Để tôi đánh vần họ tôi nhé?

B. Bạn có thích họ của tôi không (Không hợp lý khi câu hỏi là cần biết về họ của bạn, tức họ chưa biết họ của bạn để có thể dẫn đến câu đáp lại là bạn có thích họ của tôi không?)

C. Tôi nói thế nào nhỉ (Không hợp lý vì đây là câu hỏi đơn giản về họ, bạn phải biết và biết họ của mình, không phải câu giải thích hay diễn đạt trình bày)

Lưu ý: Surname = Family Name = Last Name: Đều có nghĩa là họ

2. This plant looks dead.

⇒ B. It only needs some water.

Giải thích:

Cây này trông như chết rồi ấy nhỉ?

A. Cây ấy trồng trong vườn

B. Cây ấy chỉ cần tưới nước là được thôi

C. Cây ấy đang ngủ

Do đó chọn đáp án B là hợp lý.

3. I hope it doesn’t rain.

⇒ C. So do I.

Giải thích: Tớ hi vọng trời không mưa. Câu trả lời thích hợp nhất là C. Tớ cũng (hi vọng) thế.

4. Are you going to come inside soon?

⇒ In a minute.

5. Who gave you this book, Lucy?

⇒ I bought it.

6. Shall we go out for pizza tonight?

⇒ I’m too tired.

7. Do you mind if I come too?

⇒ That’s fine!

8. There’s someone at the door.

⇒ Well, go and answer it then.

9. How much butter do I need for this cake?

⇒ I’m not sure.

10. How long are you here for?

⇒ Till tomorrow.

11. Have you guys had enough to eat?

⇒ Is there any more rice?

12. That’s my coat over there.

⇒ Here you are.

13. Let’s go by bus.

⇒ It’ll take too long.

14. Do you know my brother Charlie?

⇒ I don’t think I do.

15. Would you like some ice in your drink or not?

⇒ I don’t mind.

16. I hope I haven’t …… you any trouble by changing the arrangements.

⇒ caused

17. The floor is wet: don’t run or you might …… !

⇒ slip

18. When you come to my house, …… your camera with you.

⇒ bring

19. Paul arrived at the shop ……. as the manager was closing for the day.

⇒ just

20. I would …… to stay at home and relax for a change.

⇒ prefer

21. Is there …… of food for everyone?

⇒ plenty

22. Lily says she’s happy at school but she’s …… complaining.

⇒ always

23. …… the step when you go in.

⇒ B. Mind

Giải thích: Mind the step là cụm từ có nghĩa là đi đứng cẩn thận.

24. …… stay the night if it’s too difficult to get home.

By all means

25. No …… Hannah is happy when you think how many prizes she has won recently.

⇒ wonder

Trên đây là Bài Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí For School của Cambridge Assessment English cùng đáp án đi kèm giải thích một số câu. Mời các bạn tham khảo những bài viết hay khác trên Tobitu.com như là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.