Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) – Masew, Khoi Vu hay nhất

Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) Masew Khoi Vu đã mang bài kinh đọc Chú Đại Bi gần hơn với cuộc sống và mọi người, hiểu thêm về Phật học. Mời mọi người cùng theo dõi Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) của Masew, Khoi Vu

MV Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) – Masew, Khoi Vu

Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) – Masew, Khoi Vu

Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) - Masew, Khoi Vu
Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) – Masew, Khoi Vu

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà là ni

(Bắt đầu vào Chú Đại Bi 84 biến)

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da Bà lô yết đế thước bát ra da

Bồ Đề tát đỏa bà da Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca lô ni ca da Án Tát bàn ra phạt duệ Số đát na đát tỏa

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

Nam mô na ra cẩn trì Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

Tát bà a tha đậu du bằng A thệ dựng

Tát bà tát đa Na ma bà dà

Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

Án. A bà lô hê  Lô ca đế Ca ra đế Di hê rị

Ma ha bồ đề tát đỏa Tát bà tát bà

Ma ra ma ra Ma hê ma hê rị đà dựng

Cu lô cu lô kiết mông Độ lô độ lô

Phạt xà da đế Ma ha phạt xà da đế

Đà ra đà ra Địa rị ni Thất Phật ra da dá ra dá ra

Mạ mạ phạt ma ra Mục đế lệ Y hê di hê

Thất na thất na A Ra sâm Phật ra xá lợi

Phạt sa phạt sâm Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra Hô lô hô lô hê rị

Ta ra ta ra Tất rị tất rị Tô rô tô rô

Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ Bồ đà dạ bồ đà dạ

Di đế rị dạ Na ra cẩn trì Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na

Ta bà ha Tất đà dạ

Ta bà ha Ma ha tất đà dạ

Ta bà ha Tất đà du nghệ Thất bàn ra dạ

Ta bà ha Na ra cẩn trì

Ta bà ha Ma ra na ra Ta bà ha

Tất ra tăng a mục khê da Ta bà ha

Ta bà ma ha a tất đà dạ Ta bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ Ta bà ha

Ba đà ma kiết tất đà dạ Ta bà ha

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ Ta bà ha

Ma bà lị thắng yết ra dạ Ta bà ha

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da Bà lô kiết đế Thước bàn ra dạ Ta bà ha

Án. Tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà gia Ta bà ha. x3

Ý nghĩa Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) Masew Khoi Vu

Masew: Bản thân mình và Khoi Vu chỉ mong bài nhạc này là phương tiện có thể giúp các bạn biết đến CHÚ ĐẠI Bi và tìm hiểu nhiều hơn về Phật Giáo. Mong là năng lượng tích cực này của bài nhạc có thể lan toả được đến mọi người. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Cám ơn mọi người đã đón nhận bài nhạc này. Em mong rằng Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) không bị remix biến tấu lại thành kiểu khác ạ

Khoi Vu: Một cảm giác thật là thanh thản và an nhiên khi cuối cùng cũng có thể đưa được toàn bộ 84 biến của Chú Đại Bi vào với “Vô Lượng”! Mình mong các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái, bước một bước gần hơn với Phật Giáo. Cảm ơn tất cả mọi người

Trên đây là Lời bài hát Chú Đại Bi (Vô Lượng) Masew Khoi Vu. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại Tobitu như:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.